Over ons

Zorg doen we samen

Magentazorg verleent onderscheidende zorg voor ouderen en kwetsbare mensen in de regio Noord-Holland-Noord. Naast goede basiszorg, zijn we gespecialiseerd in mensen met een aandoening aan het brein, zoals onder meer Alzheimer, CVA, dementie, Parkinson en Korsakov.
We vinden dat iedereen de best passende zorg, leef- en woonfaciliteiten verdient. Zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt en hun netwerk. Met begrip voor onbegrepen gedrag en goede ondersteuning van het netwerk. Elders vaak niet te vinden binnen één organisatie.

Als herstel mogelijk is helpen we mensen op weg om te leven met hun beperkingen. We ondersteunen mensen het liefst thuis, tussen hun contacten en in hun vertrouwde omgeving en geschiedenis.
Maar soms is dat geen optie meer. Dan bieden we op verschillende locaties beschermd en beschut wonen. Magentazorg verhuist dan als het ware mee, zodat de band die we met de cliënt hebben opgebouwd behouden blijft. Vanzelfsprekend is ook dat we samen met de familie en naasten de cliënt de nodige ondersteuning en zorg geven, ondersteund door onze deskundige medewerkers en (zorg)partners in de regio. We kunnen het namelijk niet alleen.

Het zijn vooral onze medewerkers die het verschil maken: zij zijn betrokken en ervaren. En daar investeren we blijvend in. Werk je bij Magentazorg, dan werk je in een omgeving waarin je professioneel geïnspireerd wordt. Die inspiratie halen medewerkers uit de interactie met collega's en vanzelfsprekend uit het contact met cliënten. Bij ons krijgt iedereen de ruimte om te groeien; zowel persoonlijk als professioneel.
Bij Magentazorg zeggen we: 'Zorg doen we samen!' Samen met de cliënt, samen met zijn of haar naasten en samen met de ruim 1.500 collega's en 800 vrijwilligers die kleur geven aan Magentazorg.

Onze missie: U doet ertoe, toen en nu

Magentazorg wil er zijn voor u in deze fase van uw leven. Wij ondersteunen bij wat u zelf nog kan, helpen bij wat u niet meer zelf kan en behandelen u indien nodig. Dit doen wij bij u thuis of in een woonvorm die bij u past. Ons werkgebied is de samenleving in Noord-Kennemerland. Wij geloven in waardig ouder worden. Wij horen graag uw geschiedenis en wat u heeft betekend in uw leven tot nu toe. Bij waardigheid hoort ook eigen regie over uw leven. Het realiseren van uw eigen keuzes, waar wij u met liefde bij helpen. En als dat niet meer gaat, betrekken wij uw naasten daarbij.

Onze medewerkers en vrijwilligers willen wij een omgeving bieden waar zij professioneel geïnspireerd worden, welke bevlogenheid weer ten goede komt aan u als cliënt. Soms komt inspiratie door inhoudelijke ontwikkeling in ons expertisecentrum en in samenwerking met universiteiten. Soms komt inspiratie door collegiale uitwisseling. Altijd komt inspiratie voort uit het contact met onze cliënten.

Voor ons is het eenvoudig: U doet ertoe. Toen en nu.

Visie

Uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening van Magentazorg is de persoonlijke levenssituatie van onze cliënt. Iedere cliënt wordt gewaardeerd in zijn of haar eigenheid, zijn/haar waardigheid wordt geborgd en zelfstandigheid wordt bevorderd. Dit tekent de manier waarop wij werken. Magentazorg hanteert daarbij vijf kernwaarden:

Aandacht
Wij verplaatsen ons in de gedachtewereld van de cliënt en hebben oog voor zijn of haar wensen.
Respect
Wij hebben waardering en respect voor iedere cliënt. Voor wie hij of zij is, voor ieders afkomst en ieders ambities in werk en leven.
Verantwoordelijkheid
We nemen waar nodig de verantwoordelijkheid, maar nemen niet ongewenst de regie over.
Vertrouwen
Eerlijkheid en oprechtheid zijn voor ons vanzelfsprekend.
Betrokkenheid
We zetten een extra stap voor onze cliënten en leven mee, in voorspoed en bij zorgen.

Strategische doelstellingen

Doelstellingen Magentazorg
Magentazorg biedt samen met Actiezorg een integraal aanbod van wonen en zorg aan circa 3.000 cliënten in de regio Noord-Kennemerland. Dit betreft voornamelijk ouderen met dementie.
Op dit moment vinden er forse hervormingen en bezuinigingen plaats in het Nederlandse zorgstelsel. Het hele stelsel kantelt van ‘systeem centraal’ naar ‘cliënt centraal’, waarbij de lage ZZP’s worden geëxtramuraliseerd en de thuiszorgfuncties persoonlijke verzorging en begeleiding worden gedecentraliseerd naar gemeenten. Ook de maatschappij verandert. Mensen weten beter wat zij willen en kunnen dit beter aangeven. In de visie van Magentazorg hanteren wij de cliënt en zijn naasten als uitgangspunt. Het gaat er om dat mensen prettig kunnen leven op de manier waarop zij dat willen en met wie zij dat willen. We gaan voor excellentie. We willen niet de grootste zijn; we willen de beste zijn.
Magentazorg heeft 5 strategische doelstellingen geformuleerd:
1. Focus: zorg- en dienstverlening voor ouderen met dementie is onze corebusiness.
2. Zelfbeschikking: mensen, hoe kwetsbaar ze ook zijn, mogen regie voeren over hun leven.
3. Kwaliteit en professionaliteit: we gaan voor excellente dienstverlening. Oftewel: we willen de beste zijn.
4. Efficiëntie en effectiviteit: we gaan meer doen met minder middelen.
5. Samenwerking: we versterken onze dienstverlening door samenwerking met andere partijen.

Om onze visie en strategische doelstellingen te realiseren hebben we een strategie opgesteld voor de komende vier jaar. Die houdt in dat we focussen op zorg- en dienstverlening voor ouderen met dementie en daarnaast dienstverlening bieden die hier aan bijdraagt: thuiszorg en behandeling, zowel intramuraal als extramuraal, inclusief geriatrische revalidatie (indien haalbaar). Dit doen we vanuit drie organisatieonderdelen: Actiezorg (zorg thuis), Behandelzorg (behandeling) en Magentazorg (wonen met zorg). Deze dienstverlening sluit naadloos op elkaar aan.
Actiezorg gaat één dienst aan huis leveren voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van mensen in de thuissituatie. Behandelzorg gaat naast het bieden van intramurale behandeling, de
mogelijkheden verkennen om het huidige aanbod aan extramurale behandeling uit te breiden en dit met revalidatie te combineren in een ‘anderhalvelijnscentrum’. Magentazorg gaat wonen bieden op een manier die aansluit bij het leven en de behoeftes van bewoners. Dit vraagt om een cultuuromslag, om het juiste deskundigheidsniveau en de juiste competenties. We gaan ons richten op continu leren, slimmer werken en meer samenwerken.
Waar wij vandaan komen, wat er om ons heen gebeurt en de visie die we hierop hebben ontwikkeld, hebben we vertaald naar de volgende strategische doelstellingen:
1. Focus
We focussen op een aantal doelgroepen en specialiseren ons hier verder in. Zorgen dienstverlening voor ouderen met dementie vormt de corebusiness. Daarnaast worden diensten geleverd die logisch samenhangen met deze corebusiness, omdat er sprake is van toeleiding of synergie. Als er voor specifieke doelgroepen buiten de corebusiness sprake is van een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, kan Magentazorg besluiten deze doelgroep te blijven bedienen. In principe geldt dat aanvullende diensten en diensten aan doelgroepen buiten de corebusiness op zijn minst kostendekkend moeten zijn en een proportionele managementaandacht vragen.
2. Zelfbeschikking
Het gaat er om dat mensen, hoe kwetsbaar ze ook zijn, regie mogen voeren over hun leven, zodat zij hun leven kunnen leven op een manier waarop zij dat willen; dat ze mogen zijn wie ze zijn. Daarom laten wij waar mogelijk en wenselijk de regie bij de cliënt en zijn naasten. Oftewel: de belangen van de cliënt en zijn naasten zijn leidend in de wijze waarop wij ons werk doen.
3. Kwaliteit en professionaliteit
We gaan voor excellente dienstverlening. We willen de beste zijn. Dit heeft enerzijds te maken met de manier waarop wij invulling geven aan de doelstelling met betrekking tot zelfbeschikking. De mate waarin wij in staat zijn om de regie bij de cliënt en zijn naasten te laten, is maatgevend voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Anderzijds gaat het om zorginhoudelijke kwaliteit en deskundigheid. De juiste dingen doen, op het juiste moment.
4. Efficiëntie en effectiviteit
We gaan meer doen met minder middelen. Oftewel: slimmer werken en verschuiven van rollen en taken, zoals meer inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.
5. Samenwerking
We vergroten onze samenwerking met ketenpartners, kennis- en expertisecentra en beleidsmakers. Dit is een voorwaarde om excellente dienstverlening te kunnen bieden.

De strategie van Magentazorg voor de periode 2014 tot en met 2017 is beschreven in onderliggend document. Deze periode sluit aan bij de reikwijdte van het Zorgakkoord. Behoudens onvoorziene externe ontwikkelingen, beschrijft dit document de koers voor deze jaren. Hierin staat kort beschreven waar wij vandaan komen, waar wij nu staan en wat er om ons heen gebeurt. Op basis hiervan hebben we een visie en strategische doelstellingen geformuleerd die de koers aangeven voor de komende jaren. In de strategie is vervolgens op hoofdlijnen uitgewerkt wat wij gaan doen om onze visie en strategische doelstellingen de komende jaren te realiseren en wat hier voor nodig is.
U doet er toe

Elke dag willen we onze missie waarmaken. Onze medewerkers doen dit met veel passie en liefde voor het vak. We proberen u thuis zo goed mogelijk te ondersteunen in uw zelfstandigheid en, als het niet meer gaat, u een fijn warm huis te bieden bij Magentazorg. Elke twee jaar houden we een klanttevredenheidsonderzoek en een medewerkeronderzoek. Met de uitslagen gaan we aan de slag om de punten die verbeterd moeten worden aan te pakken. Daarnaast wordt de kwaliteit van de dienstverlening regelmatig beoordeeld door externe deskundigen zoals de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ). Bekijk hier de rapporten van de IGZ.

Leveringsvoorwaarden

Bij het leveren van zorg houden we ons aan de Algemene Voorwaarden voor zorg, opgesteld door zorgorganisatie ActiZ en branchevereniging BTN. Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Wij zijn wij (in cijfers)

Actiezorg, Behandelzorg en Magentazorg is met bijna 1600 medewerkers de grootste zorgaanbieder in de regio. Hier vindt u relevante informatie met betrekking tot onze personele bezetting.

Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent en een klacht heeft over onze zorg- en dienstverlening. Voor veel cliënten is de drempel hoog om een klacht in te dienen. Toch is het belangrijk dat u het ons laat weten. Alleen dan kunnen we samen met u bekijken of uw klacht kan worden opgelost. Een mondelinge klacht kan altijd direct geuit worden. De betrokken medewerker of leidinggevende kan dan meteen met u naar een oplossing zoeken. Uw naasten of wettelijk vertegenwoordiger of aangewezen contactpersoon kunnen ook namens u een klacht indienen. Een klacht kan ook dienen ter lering voor onze organisatie en juist leiden tot verbetering van de zorg- en dienstverlening. De complete klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Daarnaast is een flyer beschikbaar; hierin is kort weergegeven wat u kunt doen als u ontevreden bent over onze dienstverlening of wanneer u een idee hebt voor verbeteringen.

Klachtenformulier
Als u het prettiger vindt of als u niet tevreden bent over de mondeling gevonden oplossing, kunt u het klachtenformulier invullen. Dit kunt u ook doen als u een klacht in wilt dienen buiten eventueel betrokken medewerker(s), of als u niet weet met wie u uw klacht direct kunt bespreken. U kunt het formulier desgewenst printen, invullen en opsturen naar Magentazorg. Bovendien kunt u altijd een beroep doen op onze klachtenbemiddelaar, mevrouw Ina Klok. Als u dat via het klachtenformulier doet, neemt zij binnen twee weken contact met u op. Zij is direct bereikbaar op dinsdag en donderdag via 072 5753632 of per mail: i.klok@magentazorg.nl. De klachtenbemiddelaar streeft naar een oplossing door bemiddeling. Met haar bespreekt u uw klacht en zij bekijkt samen met u hoe uw klacht het beste aangepakt kan worden. Zij zal uw klacht ook bespreken met de verantwoordelijk leidinggevende, tenzij u aangeeft dit niet op prijs te stellen. Zij benadert de klacht vanuit het perspectief van de cliënt en streeft ernaar de klacht op een bevredigende wijze op te lossen. De klachtenbemiddelaar is een medewerker die geen andere taken voor de organisatie verricht en onafhankelijk is in de wijze waarop hij zijn werk uitvoert.

Klacht voorleggen aan de klachtencommissie
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of u kiest er voor om de klacht buiten Magentazorg om in te dienen hebt u ook de keuze om uw klacht voor te leggen aan de klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn. Dit is de Facit Klachtencommissie voor Cliënten, een onafhankelijk adviesbureau: facit.nl/klachtencommissie. De commissie bestaat uit leden met veel ervaring in de gezondheidszorg en/of klachtenbehandeling die geen band hebben of gehad hebben met Magentazorg. U kunt uw klacht invullen op het Facit-formulier. De commissie neemt een besluit in de vorm van een advies aan de raad van bestuur van Magentazorg. Klik hier voor de klachtenprocedure van Facit.

Geschillencommissie
Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, zijn er nog verschillende mogelijkheden. U kunt, als dit nog niet is geprobeerd, alsnog kiezen voor bemiddeling. Of uw klacht indienen bij de manager als die nog niet bij het traject betrokken is geweest. U kunt ook besluiten om uw klacht in te dienen bij de Facit klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten. De commissie wordt gevormd door leden met veel ervaring in de gezondheidszorg en / of klachtenbehandeling.

Geschillencommissie
Indien u uw klacht bij de (landelijke) geschillencommissie wilt indienen, dient uw klacht eerst behandeld te worden door de Facit Klachtencommissie. Als u na de behandeling door deze commissie niet tevreden bent, of het advies van de commissie wordt niet overgenomen door de raad van bestuur van Magentazorg, dan is er tenslotte nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de landelijke Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg. Zie ook degeschillencommissie.nl

Landelijk Meldpunt Zorg
Voor verdere informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van de zorg kunt u zich wenden tot het Landelijk Meldpunt Zorg. Zij lossen geen klachten op, maar helpen u wel verder. Zo informeren zij u over de mogelijkheden om uw klacht op te lossen en helpen u met praktische tips. Informatie over het Meldpunt vindt u op www.landelijkmeldpuntzorg.nl.

Raad van bestuur en raad van toezicht

Gerrit Jan Vos (ingaande 1 mei 2019)


Leden van de raad van toezicht zijn:
- Mevrouw L. Sipkes, voorzitter
- J.C. de Cocq van Delwijnen, vice-voorzitter
- Mevrouw C.M. Schilder, lid
- J.W. Hendriks, lid
- R. Liefting, lid
Jaarverslag

Elk jaar publiceren wij een kwaliteitsplan, een kwaliteits- en een bestuursverslag. Dit geeft u een overzicht wat er in het afgelopen jaar is gebeurd. U kunt lezen over ons kwaliteitsbeleid, de verbeteracties die we hebben doorgevoerd, en ook over de impact van de kabinetsplannen op onze bewoners, medewerkers en woonzorglocaties. We willen hierin heel open zijn. Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Download:

Kwaliteitsplan 2018
Het kwaliteits- en het bestuursverslag over 2018 volgen.

Kwaliteitsverslag 2017

Bestuursverslag 2017

Bestuursverslag 2016

Bestuursverslag 2015


Downloads

Hieronder informatie die u kunt downloaden en eventueel uitprinten om thuis rustig alles door te kunnen lezen. Mist u iets? Laat het ons weten!

Deel deze pagina:   Deel op Twitter Deel op LinkedIn Deel op Facebook Deel via e-mail Print